Monday, May 20, 2013

06-02聯絡單


中心德目 :  惜福、環保
本週靜思語 : 愛山、愛水、愛惜地球資源。
上課內容
1.     複習第十課及第十一課。
2.     帶唸1516課。
3.     以遊戲複習課程。
4.     練習結業式手語。
5.     兌換獎品。
6.     說明期末考範圍及大題。
7.     同樂會。
作業
     1.寫模擬試卷3頁。
試試看
1.     試唸第十六課文5次。
2.     CD第十六課。
小小叮嚀
1.     6/16結業式於慈濟會所舉辦。
2.     6/9為期末考,考試範圍為12-14課(含聽、說單元)。
中文資源
建議孩子有空可以看看兒童繪本,裡面有很多創作及翻譯作品
及全球教育華文網

No comments:

Post a Comment